EESTI METODISTI KIRIKU

Arengukava

Eesti Metodisti Kiriku arengukava aastateks 2017 – 2022

Arengukava aitab meil saada selgemaks oma tegutsemise põhifookused ning hinnata meie Kiriku arengut. Käesoleva arengukava peaeesmärk on tugevad, kasvavad kogudused ja liikmete areng. Eesmärgi saavutamisel aitavad kaasa arengukavas esitatud 9 alaeesmärki ja tegevused iga alaeesmärgi all.

Arengukava alaeesmärgid on:

 1. volitav juhtkond
 2. tulemuslikud tööharud
 3. inspireeriv jumalateenistus
 4. andidepõhine teenimine
 5. innukas vaimsus
 6. mitmekülgsed väikegrupid
 7. hästi toimetulev vaimulikkond
 8. armastavad suhted
 9. vajadustele suunatud evangelism

Kiriku ja koguduste arengu jälgimiseks kasutame käesolevas arengukavas välja toodud indikaatoreid ning piiskop Christian Alstedi poolt 2012. aasta aastakonverentsil tutvustatud koguduste värviskaalasid (Lisa 1).
Usaldame enda, oma koguduse ja oma kiriku tuleviku Jumala hoolde ning teeme kõik endast oleneva, et see tooks au Tema nimele, et meid leitaks olevat head ja ustavad majapidajad, kes on kasutanud aega, mõistust ja ressursse targalt ning õigetel eesmärkidel.

Käesoleva arengukava koostamiseks koguti sisendit 2011-2015 arengukava tagasisideküsitlusega 2015. aasta aastakonverentsil; ilmikute sessioonil 2016. aasta aastakonverentsil ning pastorite koolituspäevadel 2016. ja 2017. aastal. Täname kõiki osalejaid oma mõtete ja ideedega panustamast! Arengukava teemade jaotuste ja alapunktide koostamisel on kasutatud materjale „Koguduse loomuliku kasvu“ sarjast (C. A. Schwarz 1996, C. A Schwarz ja C Schalk 1998).

 

1. VOLITAV JUHTKOND

Juhtide töö keskmes on teiste kristlaste ettevalmistamine teenimiseks.

Ef 4: 12 „Et pühi inimesi valmistada abistamistööle Kristuse ihu ülesehitamiseks“

KOGUDUSKIRIK – Kirikuvalitsus, toimkonnad, allasutused
TegevusedTÖÖTEGIJATE RAKENDAMINE
Igal pastoril (võimalusel ka igal valdkonna juhil) on juhiõpilane, kellele ta delegeerib ülesandeid ja keda ta juhendab ülesannete täitmisel. Juhiõpilast kaasatakse valdkonna plaanide tegemisse.
KOOLITUSED JA/VÕI MATERJALID
Kirikuvalitsus korraldab koolitusi või koostab/jagab materjale arenguvestluste läbiviimise teemal.
ARENGUVESTLUSED
Pastor viib valdkonnajuhtidega läbi arenguvestlused vähemalt 1 kord aastas. Iga valdkonna juht viib oma valdkonna töötegijatega läbi arenguvestlused vähemalt 1 kord aastas.
KOOLITUS- JA MATERJALIDE PLAAN
Kirikuvalitsus koostab koolitus- ja materjalide plaani pastorite, töötegijate ja potentsiaalsete töötegijate koolitamiseks
ARENDUSTEGEVUS
Koguduse juhatus võimaldab (potentsiaalsetel) töötegijatel osaleda koolitustel ja/või vahendab neile materjale.
Indikaatorid* Juhiõpilasele antakse järjest vastutusrikkamaid ülesandeid.

* Arenguvestluste regulaarne toimumine.

* Pastorite, töötegijate ja potentsiaalsete töötegijate arendamiseks koostatud koolitus- ja materjalide plaan on ellu viidud ning osalejatelt tagasisidet küsitud.
* Koolitustel on osalenud vähemalt 75% sihtgrupist.
* KV, toimkonnad, struktuurid ja allasutused viivad vähemalt 1 kord aastas iga oma valdkonna töötegijaga (s.h pastoritega) läbi arenguvestluse.
* KV, toimkondade, struktuuride ja allasutuste juhid kohtuvad valdkonna töötegijatega vähemalt 1 kord aastas, et analüüsida valdkonna arengut ning seada eesmärke tulevikuks.

 

2. TULEMUSLIKUD TÖÖHARUD

Koguduse tööharud ja asjaajamine toetavad koguduse kasvu, arengut ja eesmärgini jõudmist.

Ef 4:16 „Temas on kogu ihu liidetud kokku ja hoitakse koos kõigi üksteist toetavate liikmete abil, nii nagu on iga üksikliikme ülesanne. Sel viisil saab ihu kasvujõu iseenese ülesehitamiseks armastuses.“

KOGUDUSKIRIK – Kirikuvalitsus, toimkonnad, allasutused
TegevusedKOGUDUSE EESMÄRK
Kogudus sõnastab oma tegevuse eesmärgi lähtudes Kiriku eesmärgist ning määratleb selle alusel oma tegevused ja tööharud.
KIRIKU EESMÄRK
Kirikuvalitsus koostöös koguduste, toimkondade, allasutuste ja struktuuridega sõnastab oma tegevuse eesmärgi ning määratleb selle alusel oma tegevused ja tööharud.
TOIMIVAD TÖÖHARUD
Koguduse juhtatus jälgib regulaarselt oma tegevuste, tööharude ja kulude vastavust koguduse eesmärgile.
ARENDUSTEGEVUS
Koguduseliikmetel võimaldatakse osaleda vastavatel koolitustel ja/või vahendatakse neile vastavasisulisi materjale.
KOOLITUSED JA/VÕI MATERJALID
Kirikuvalitsus korraldab koolitusi või koostab/jagab materjale erinevate koguduse tööharude (s.h juhatuse töö) teemadel.
Indikaatorid* Kogudusel on sõnastatud eesmärk ning koguduse tööharud, tegevused ja kulud toetavad koguduse eesmärgi elluviimist.
* Koguduseliikmed on koguduse eesmärgist teadlikud.
* Igas koguduses on toimiv juhatus, mille tööd juhib juhatuse esimees.
* Valdav osa pastori tööajast kulub vaimulikule, mitte majanduslikule tegevusele.
* Kogudus liigub järjekindlalt majandusliku iseseisvumise ja oma pastorile palgamaksmise suunas.
* EMK eesmärk on sõnastatud ja kogudustele edastatud.
* Kirikuvalitsus, struktuurid, allasutused, toimkonnad on sõnastanud oma valdkonna tegevuse eesmärgid lähtudes Kiriku eesmärgist ning jälgivad regulaarselt oma tegevuste ja kulude vastavust EMK eesmärgile.
* Toimkondade, struktuuride juhid kontakteeruvad koguduste vastava tööharu juhtidega vähemalt 2 korda aastas, et toetada valdkonna töötegijaid koguduse tasandil.
* Kogudustele on pakutud erinevate koguduse tööharude (s.h juhatuse töö) materjale või korraldatud koolitused.

 

3. INSPIREERIV JUMALATEENISTUS

Koguduse jumalateenistused on osalejatele inspireerivaks kogemuseks, jutlused vastavad ühiskonnas aktuaalsetele küsimustele ja pakuvad praktilisi lahendusi.

Kl 3:16 „Kristuse sõna elagu rikkalikult teie seas, kõiges tarkuses õpetage ja manitsege üksteist psalmide, hümnide ja vaimulike lauludega, laulge kogu südamest tänulikult Jumalale!“

KOGUDUSKIRIK – Kirikuvalitsus, toimkonnad, allasutused
TegevusedJUMALATEENISTUSE TÖÖGRUPP
Kogudus moodustab jumalateenistuste töögrupi, mis pastori juhtimisel tegeleb jumalateenistuste ettevalmistusega planeerides jumalateenistuse erinevad osad ühtseks tervikuks seostades neid jutluse fookusega. Töögrupp kaasab koguduseliikmeid jumalateenistuste planeerimisse ja läbiviimisse.
ILMIKJUTLUSTAJAD
Kirikuvalitsus koondab info ilmikjutlustajatest, kes on vajadusel valmis jutlustama erinevates EMK kogudustes.
JUTLUSED JA TUNNISTUSED
Jutlused vastavad ühiskonnas aktuaalsetele küsimustele, pakuvad praktilisi lahendusi.
Jumalateenistusse planeeritakse aeg, kus koguduseliikmed saavad jagada, mida Jumal nende elus teinud on.
KOOLITUSED JA/VÕI MATERJALID
Kirikuvalitsus korraldab koolitusi või koostab/jagab materjale jumalateenistuse korraldamise, jumalateenistuse erinevate osade (muusika, lasteprogramm, jutlus jm) läbiviimise teemal.
PALVEGRUPP
Kogudus moodustab palvegrupi, mis palvetab jumalateenistuste eest regulaarselt.
ARENDUSTEGEVUS
Koguduseliikmetel võimaldatakse osaleda vastavatel koolitustel ja/või vahendatakse neile vastavasisulisi materjale.
Indikaatorid* Jumalateenistuste töögrupp on regulaarselt koostanud jumalateenistuste kuukavasid ning analüüsid toimunud jumalateenistusi.
* Aina rohkem koguduseliikmeid teenib kaasa jumalateenistustel andes oma isikliku tunnistuse Jumala tööst tema elus või täites jumalateenistustel kindlat ülesannet.
* Koguduseliikmed hindavad jumalateenistusi inspireerivaks ja vaimulikku kasvu edendavaks.
* Jumalateenistustel osalejate arv kasvab.
* Ilmikjutlustajate nimekiri on kogudustele edastatud.

* Kogudustele on pakutud materjale või koolitusi jumalateenistuse korraldamise, jumalateenistuse erinevate osade läbiviimise teemal.

 

4. ANDIDEPÕHINE TEENIMINE

Koguduses on ülesanded jagatud vastavalt liikmete vaimuandidele. Iga koguduseliige leiab sellise kaasateenimise koha, kuhu Jumal on teda kutsunud.

1. Pt 4:10 „Teenigu igaüks teisi selle andega, mille ta on saanud, nagu Jumala mitmesuguse armu head majapidajad.“

KOGUDUSKIRIK – Kirikuvalitsus, toimkonnad, allasutused
TegevusedVAIMUANDIDE VÄLJASELGITAMINE

Koguduses õpetatakse vaimuandide teemal ning toetatakse koguduseliikmeid nende andide väljaselgitamisel.

TÖÖTEGIJATE ANDIDEPÕHINE RAKENDAMINE

Kirikuvalitsus, toimkonnad, struktuurid ja allasutused rakendavad oma valdkonnas EMK liikmeid vastavalt nende andidele.

VAIMUANDIDE RAKENDAMINE
Kogudus pakub rakendust igale koguduseliikmele vastavalt tema andidele.
KOOLITUSED JA/VÕI MATERJALID
Kirikuvalitsus korraldab koolitusi või koostab/jagab materjale vaimuandide ja vaimuandide väljaselgitamise teemal.
ARENDUSTEGEVUS
Koguduseliikmetel võimaldatakse osaleda tema andidele vastavatel koolitustel ja/või vahendatakse neile vastavasisulisi materjale.
Indikaatorid* Pastor ja valdkondade juhid  on teadlikud oma koguduseliikmete andidest ning on määratlenud, milliseid ande on neil oma tegevuste elluviimiseks vaja rakendada.
* Iga koguduseliige on teadlik enda vaimuandidest ning ta teenib ülesandes, mis vastab tema annile.
* Vähemalt 60% koguduseliikmetest on rakendatud koguduse tegevustesse.
* Kirikuvalitsus, toimkonnad, struktuurid ja allasutused on teadlikud oma valdkonna töötegijate andidest ja neid rakendatakse.
* Kogudustele on pakutud vaimuande tutvustav ja vaimuande väljaselgitav materjale või korraldatud koolitus.

 

5. INNUKAS VAIMSUS

Koguduseliikmete vaimulikku elu iseloomustavad palvemeelsus, entusiasm ja usujulgus.

Rm 12:11-12 „Teenige Issandat tüdimatu innuga ja vaimult tulisena! Olge rõõmsad lootuses, vastupidavad viletsuses, püsivad palves!“

KOGUDUSKIRIK – Kirikuvalitsus, toimkonnad, allasutused
TegevusedJUMALA SÕNA IGAPÄEVAELUS RAKENDAMINE
Koguduses õpetatakse Jumala Sõna igapäevaelus rakendamist.
KOOLITUSED JA/VÕI MATERJALID
Kirikuvalitsus korraldab koolitusi või koostab/jagab materjale palvetöö teemal.
PALVETÖÖ
Kogudus korraldab palvetööd.
ARENDUSTEGEVUS
Koguduseliikmetel võimaldatakse osaleda vastavatel koolitustel ja/või vahendatakse neile vastavasisulisi materjale.
Indikaatorid* Koguduses on toimiv palve- ja osadusgruppide töö.
* Koguduseliikmed innustavad üksteist rakendama Jumala Sõna igapäevaelus.
* Kogudustele on pakutud palvetöö materjale või korraldatud koolitus.

 

6. MITMEKÜLGSED VÄIKEGRUPID

Koguduse väikegrupid on pühendunud osalejate tõelistele vajadustele ja küsimustele vastamiseks.

Hb 10:24 „Ja mõtelgem üksteisele, kuidas üksteist virgutada armastusele ja headele tegudele.“

KOGUDUSKIRIK – Kirikuvalitsus, toimkonnad, allasutused
TegevusedVÄIKEGRUPPIDE MOODUSTAMINE
Koguduses luuakse väikegruppe koguduseliikmete vajadustest lähtuvalt.
KOOLITUSED JA/VÕI MATERJALID
Kirikuvalitsus korraldab koolitusi või koostab/jagab materjale väikegrupitöö teemal.
VÄIKEGRUPPIDE TÖÖ
Väikegruppides tegeletakse osalejate vaimuliku kasvu jaoks oluliste teemadega.
ARENDUSTEGEVUS
Väikegrupi (potentsiaalsetel) juhtidel võimaldatakse osaleda vastavatel koolitustel ja/või vahendatakse neile vastavasisulisi materjale.
Indikaatorid* Vähemalt 90% koguduseliikmetest kuulub väikegruppidesse.
* Väikegrupi liikmed hindavad väikegruppide tööd oma vaimuliku kasvu seisukohalt väga oluliseks.
* Kogudustele on pakutud materjale või koolitusi väikegrupitöö teemal.

 

7. HÄSTI TOIMETULEV VAIMULIKKOND

Vaimulikkond on tugev, terve, haritud, teotahteline, hästi toimetulev nii oma töö- kui ka töövälistes rollides.

1.Tm 4:13-16 „Ole hoolas ette lugema, ergutama, õpetama, kuni ma tulen! Ära jäta hooletusse vaimuandi, mis sulle anti ennustuse läbi, kui vanemad panid oma käed sinu peale! Nende asjade peale mõtle, ela selles, et su edenemine oleks avalik kõigile! Pane tähele iseennast ja õpetust, jää kõigesse sellesse püsima, kui sa seda teed, siis sa päästad enda ja need, kes sind kuulavad.“

KOGUDUSKIRIK – Kirikuvalitsus, toimkonnad, allasutused
TegevusedVAIMU, HINGE, IHU TERVIS
Pastor tegeleb regulaarselt oma vaimu, hinge ja ihu eest hoolitsemisega. Kogudus toetab pastorit tema toimetulekus. Kogudus huvitub pastori toimetulekust ning küsib pastorilt vähemalt 2 korda aastas tema käekäigu kohta..
MENTORLUSPROGRAMMI KÄIVITAMINE
Kirikuvalitsus käivitab ja hoiab töös mentorlusprogrammi.
MENTORLUSPRORAMM
Pastor osaleb aktiivselt mentorlusprogrammis
PASTORI TOIMETULEKU TOETAMINE
Superintendent huvitub pastori toimetulekust ning küsib pastorilt vähemalt 2 korda aastas tema käekäigu kohta.
PASTORI ASENDAMINE
Kogudus võimaldab pastorile puhkust, koolitustel käimist ja muudel olulistel põhjustel kogudusetööst eemal olemist. Koguduse aktiiv kannab hoolt koguduse töö toimimise eest pastori äraoleku ajal (puhkus, koolitus jm).
Indikaatorid* Pastor tunnetab koguduse tuge enda toimetulekule.* Kõik pastorid on kaasatud mentorlusprogrammi.
* Pastor tunnetab Kiriku tuge tema toimetulekule.

 

8. ARMASTAVAD SUHTED

Koguduseliikmete omavahelisi suhteid iseloomustab armastus ja vastastikune hoolitsus.

Jh 13:34-35 „Ma annan teile uue käsu: armastage üksteist! Nõnda nagu mina teid olen armastanud, armastage teiegi üksteist! Sellest tunnevad kõik, et te olete minu jüngrid, kui te üksteist armastate.“

KOGUDUSKIRIK – Kirikuvalitsus, toimkonnad, allasutused
TegevusedSUHTLUSE VÕIMALDAMINE
Koguduse pühapäevasele jumalateenistusele eelneval või järgneval ajal eraldatakse aeg liikmete omavaheliseks suhtluseks.
ÜHTSUST TUGEVDAVAD PROGRAMMID
Kirikuvalitsus algatab ühtsust tugevdavaid programme, (nt palvepartnerkogudused, suurte koguduste tugi väikestele kogudustele) ning hoiab neid töös.
ÜHTSUST TUGEVDAVAD ÜRITUSED

Koguduse aktiiv korraldab vähemalt 1 kord aastas ürituse, mille eesmärgiks on koguduseliikmete ühtsuse tugevdamine.

KOOLITUSED JA/VÕI MATERJALID
Kirikuvalitsus korraldab koolitusi või koostab/jagab materjale suhete arendamise ja konfliktide ennetamise ning lahendamise teemadel.
Kirikuvalitsus korraldab koolitusi või koostab/jagab materjale hingehoiu teemal.
 HINGEHOIUTÖÖ
Koguduses võimaldatakse hingehoidlikku nõustamist kõikidele liikmetele.
ARENDUSTEGEVUS
Hingehoiu anniga koguduseliikmetel võimaldatakse osaleda vastavatel koolitustel ja/või vahendatakse neile vastavasisulisi materjale.
Indikaatorid* Koguduseliikmed kogevad koguduses ühtekuuluvustunnet.
* Igal koguduseliikmel on võimalus soovi korral hingehoidja nõustamisele.
* Ühtsust tugevdavad programmid toimivad.
* Kogudustele on pakutud materjal või koolitus suhete arendamise ja konfliktide ennetamise ning lahendamise teemadel.
* Kogudustele on pakutud materjale või koolitusi hingehoiu teemal.

 

9. VAJADUSTELE SUUNATUD EVANGELISM

Koguduse evangeelse tegevuse sisu ja vorm vastab nende inimeste vajadustele, kelleni püütakse jõuda.

1 Kr 9:22  „Nõrkadele ma olen saanud nõrgaks, et võita nõrku. Ma olen kõigile saanud kõigeks, et igal juhul mõned päästa.“

KOGUDUSKIRIK – Kirikuvalitsus, toimkonnad, allasutused
TegevusedINIMESTE VAJADUSTE KAARDISTAMINE
Kogudus kaardistab kohaliku kogukonna inimeste vajadused ning koostab sellest lähtuvalt evangelismi tegevusplaani.
KOOLITUSED JA/VÕI MATERJALID
Kirikuvalitsus korraldab koolitusi või koostab/jagab materjale evangelismi teemal.
EVANGELISM LÄBI VAJADUSTELE VASTAMISE

Koguduse juhtkond rakendab koguduseliikmeid evangeeliumi kuulutamise tegevusplaani elluviimiseks.

ARENDUSTEGEVUS
Evangelismianniga koguduseliikmetel võimaldatakse osaleda vastavatel koolitustel ja/või vahendatakse neile vastavasisulisi materjale.
Indikaatorid* Kogudusel on kogukonna vajadustele vastav evangelismi tegevusplaan.
* Koguduse liikmeskond kasvab igal aastal 5%.
* Kogudustele on pakutud materjale või koolitusi evangelismi teemal.

 

Lisa 1 – Koguduste värviskaalad

VAIMULIK TÖÖMAJANDUSLIK OLUKORDARENGUVÕIMALUS
HEITLEV KOGUDUS
 • Osavõtt ja liikmeskond vähenevad
 • Ei ulatu välja ümbritseva kogukonnani
 • Laste- ja noortetöö on piiratud
 • Võib-olla esineb lisateenistusharusid
 • Kaugel sellest, et muutuda isemajandavaks palkade ja programmi rahastamise osas
 • Sõltuvad toetustest kõikides valdkondades
 • Pastor töötab osalise ajaga
 • Keskenduda misjonile ja väikegruppide tööle.
 • Suurendada andmist, õpetust kümnisest ja teenimist oma rahaga.
STABIILNE KOGUDUS
 • Osavõtt ja liikmeskond on stabiilne
 • Vähene misjon ümbritsevas kogukonnas
 • Laste- ja/või noortetöö
 • Mõned väikegrupid
 • 1-2 lisateenistusharu
 • Kasutatakse ilmikjuhte
 • Töötab selles suunas, et muutuda isemajandavaks palkade osas ja vamulikus teenimises
 • Sõltuv toetustest kõikides valdkondades
 • Pastor töötab osalise ajaga
 • Keskenduda misjonitöö tugevdamisele, ülistusele, väikegruppide tööle ja juhtimise arendamisele
 • Majandusliku olukorra tugevdamine eesmärgiga muutuda isemajandavaks palkade ja vaimuliku töö osas
ARENEV KOGUDUS
 • Osavõtt ja liikmeskond kasvavad
 • Misjon ümbritsevas kogukonnas
 • Hea laste- ja noortetöö
 • Väikegruppide töö
 • Mitmed teenistusharud eri sihtgruppidele
 • Kasutatakse ilmikjuhte
 • Isemajandav palkade osas ja vaimulikus teenimises, kuid sõltuv toetustest hoonete osas
 • Pastor(id) töötavad täisajaga
 • Võidakse toetada eriprogramme
 • Arendada edasi vaimulikku teenistust
 • Teha ettevalmistusi selleks, et teenida suuremat kogudust
 • Tugevdada majanduslikku olukorda, eelkõige eesmärgiga majandada ära ka kiriku hooned
TUGEV, EESKUJUKS OLEV KOGUDUS
 • Osavõtt ja liikmeskond kasvavad märkimisväärselt
 • Misjon ümbritsevas kogukonnas
 • Hea laste- ja noortetöö
 • Väikegruppide töö
 • Mitmed teenistusharud eri sihtgruppidele
 • Kasutatakse tugevaid ilmikjuhte
 • Isemajandav palkade osas ja vaimulikus teenimises ning võtab olulise osa vastutusest hoonete osas samuti enda kanda
 • Pastor(id) töötavad täisajaga
 • Võidakse toetada eriprogramme
Vähemalt 1 järgnevast:

 • On õpetav kogudus – korraldab seminare, kutsub meeskondi osalema ja õppima
 • Võtab juhtiva vastutuse väiksema heitleva koguduse eest oma piirkonnas
 • Rajab uusi kogudusi, saadab välja meeskondi