Kirjad

Tänapäeva kirikud on ikka soovinud ajaga kaasas käia ja püüdnud kaasa minna elujõuliste ning innovaatiliste uuendustega. Olgu selleks kaasaegsemad tehnilised vahendid kirikutes, uudsem ja inimesi aktiivsemalt jumalateenistusse kaasav teenistuslik vorm, kohanemine antud kultuuriruumilise asukoha ja inimestega, jne. Kõik selleks, mis aitaks inimestel paremini jõuda isikliku suhteni Jeesuse Kristusega, meie Õnnistegijaga. Kuid igas ühiskonnas on ka lisaks paljudele positiivsetele mõjudele ka neid mõjusid, mille eest Jumal tahab kaitsta kõiki inimesi kuid eelkõige oma kogudusi. Negatiivsed mõjud, mis on katkise ja patuse maailma meelest lubatud ja aktsepteeritud, püüavad erineval viisil tungida paljude inimeste mõtetesse ja seejärel igasse elualasse ning sealt juba edasi ka kogudustesse. Negatiivsete mõjude hulka kuuluvad ka liberaalsed ja marksistlikud ideoloogiad. Seepärast on Jumal seadnud koguduste ette otsa karjased, kes juhataksid koguduse liikmeid Kristuse näolisuseks saamise suunas, hoiaksid neile antud karja terves õpetuses ja kaitseksid Kristuse ihu liikmeid väärõpetuste ja meelevaldsete ideoloogiate eest (Tt 1:9). Küll aga tahab Jumal teha seda, et kõik see, mis toimub koguduses, toimub ka väljaspool kogudust. Ja kõik see, mis toimub koguduse sees, omaks ka koguduses väljaspool ehk siis ühiskonnas soola ja valguse mõju. (Mt 5:13-16). Seepärast peabki kirikutel olema ühiskonnas kaasarääkimise roll, et takistada maailmal kiiret hukka minemist.

Kuid füüsikast me teame, et igal mõjul on ka vastasmõju. Nii nagu kristlased püüavad soola ja Kristuse valguse kandjatena hoida seda maailma hukka minemast ja teha kõike seda, mis on õige, siis ka vastasleer püüab avaldada oma vastumõju, tungides omakorda üsna meelevaldselt kogudustesse ja kirikutesse, püüdes esmalt evangeeliumi ümber kujundada ja seejärel moonutada Jumala tahet kristlikust elust. Tagajärjeks on aga see, et suur osa Kristuse ihu liikmetest on segaduses ja nende arusaam piibellikest põhitõdedest satub järsku kahtluse alla. Omakorda aga selle tulemuseks on olukord, kus Isa, Poja ja Püha Vaimu Kolmainsus ning evangeeliumi sõna on vahetatud „kõike salliva ja sotsiaalse õigluse kolmainsuse” vastu. Ning seda veel kõike koguduseliikmete enese teadmata ja just sofistika tulemusel (Sofistika — manipuleeriv veenmiskunst). Nii tekibki segadusest põhjustatud ebamäärane arusaam Kristuse õpetusest nii kirikus kui ka ühiskonnas tervikuna. Piibellikel alustel seisvad karjased, kes julgelt ja meelekindlalt Pühas Vaimus kogudusi juhivad ning kasvava ideoloogiliste survetega silmitsi seisavad, saavad seetõttu järjest suureneva väljakutsete osaliseks, et tasakaalukalt ja armastuses aidata inimestel taas õigele teele tagasi saada.

Kuigi akadeemilises maailmas puudub päris selge määratlus selle kohta, mis on liberaalne kristlus või liberaalne religioon üldiselt, mis kirikutesse üha jõulisemalt tungib, siis just selletõttu kipuvad liberaalsed jõud ja ka liberaalsed kirikud määratlema end uutele ideedele ja kaasaegsetele elusuundadele avatumana ning vähem võtma sõnasõnalisena Piibli tõde oma usutõdede tõlgendamisel. Samal ajal tervitavad liberaalsed kommentaatorid neid kristluse vorme järjekindlalt tulevikumudelina, arvestamata tegelikult nende allakäiguga. Juba viimastel aastakümnetel oleme näinud selle tulemusena, et praktiliselt iga konfessioon – metodistid, luteri kirik, baptistid, presbüteriaanid –, mis on püüdnud kohaneda kaasaegsete liberaalsete väärtustega, on näinud koguduse liikmete arvu drastilist vähenemist. Ka meie naaberriigis Soomes oli seda mõned aastad tagasi näha, kui liberaalse ja kõike salliva ideoloogia vastuvõtmisel Soome Luteri Kirikust, lahkus arvestatav hulk kristlasi. Just nende puhul oli näha, et Soome Luteri Kiriku juhtkonna otsus, asendada Kristuse õpetuse ja evangeeliumi sõna poliitiliste ideoloogiate kasuks, viiski paljude ustavate kristlaste lahkumiseni kirikust.

Seepärast ongi nii oluline, et kõik kristlased peaksid end Kristuse õpetuse ja antud ajaperioodis domineerivate ideoloogiate alal ka harima, et nad võiksid julgelt vastu seista ja samas aidata koguduse liikmetena üksteisel püsida kindlatel piibellikel usutõdedel. Ära ei tohi ka unustada seda, et meie kõigi sooviks peaks olema liberaalsete religioossete tõdede ja nendega seotud väärõpetuste levimise takistamine.

2Jh 1:9 on öeldud: «Ühelgi, kes astub üle Kristuse õpetusest ega püsi selles, ei ole Jumalat. Kes püsib Kristuse õpetuses, sellel on nii Isa kui ka Poeg.”

Siinkohas tõepoolest – Jumal on jätnud meile vabaduse valida – kas pääste Jeesuses Kristuses või hukatus. Ka suhtumine Kristuse õpetusse on jäetud meile valida – kas elada selle järgi või mitte. Kuid paratamatult on tänaseks kogudustes siiski neid, kes on vahetanud evangeeliumi ideoloogia vastu, mis on vastuolus Kristuse õpetusega. Kuid üks on kindel – liberaalne kristlus võib küll mõneks ajaks jõuliselt esile tõusta, kuid lõpuks võidab siiski Kristus ja Temale ustavaks jäänud kogudus. Kui evangeeliumi sõnale vastavat meeleparandust ei toimu, on liberaalse teoloogia saatus peaaegu kindel: nad muutuvad selle maailma sarnaseks ja lähevad hukka.

Kuid praeguse valiku, mille on teinud Eesti Metodisti Kirik, näitab seda, et palju on siiski meie hulgas neid, kes jäävad seisma terviklikule Piibli sõnale, on püsivad ja ustavad usus Kristusele Jeesusele.
„Pane tähele iseennast ja õpetust, jää kõigesse sellesse püsima, kui sa seda teed, siis sa päästad enda ja need, kes sind kuulavad.” — ütleb Paulus 1Tm 4:16.

Selle valiku olete teinud ka teie. Kuigi paljudes erinevates konfessioonides ja erinevates vaimulikes perekondades olles, oleme siiski ühiste Jumala lastena Kristuse Jeesuse perekonnas ning samas püüdes saada täismeheks Kristuse täisea mõõtu mööda (Ef 4:13). Ja üheskoos õdede ja vendadena seistes Kristuse ristisurma ja ülestõusmise väes vastu liberaalsete ja marksitlikele ideoloogiatele ning seistes selle hulgas vastu kuradile (Jk 4:7). Kaasa arvatud veel paljudele erinevatele väärõpetustele, millel on destruktiivne ja ennast hävitav mõju.

Rm 12:1-2 „Nüüd, vennad, kutsun ma teid üles Jumala suure halastuse pärast tooma oma ihud Jumalale elavaks, pühaks ja meelepäraseks ohvriks; see olgu teie mõistlik jumalateenistus. Ja ärge muganduge praeguse ajaga, vaid muutuge meele uuendamise teel, et te katsuksite läbi, mis on Jumala tahtmine, mis on hea ja meelepärane ja täiuslik.

Seega – meie kõigi kohus on läbi katsuda ja uurida, mis on Jumala tahtmine, mis on hea ja meelepärane ja täiuslik. Nii näeme ka seda meie (Leisi Baptisti Kogudus ja olen täiesti veendunud et, ka baptisti kirik Eestis tervikuna), et olete teinud tõesti Jumalale meelepärase valiku ning edasi saame minna jätkuvalt oikumeenilises ja osaduslikus koosöös omavahel ja seda kõike Püha Vaimu väes, Jumala kiituseks ja auks. Nii näen ka just isiklikul tasandil jätkuvalt väga meeldiva koostöö jätkamist ning käsi-käes üksteist toetades Taevase Jeruusalemma poole liikumist.

Rohkeid õnnistusi ja meeldiva koostöö jätkamise nimel,
Janek ja Margit