Toimetus | Tellimine


Eessõna
Toimetaja veerg
Piiskopilt
Superintendendilt
EMK 105
Jutlus
Teoloogia
Arutlust
Mõtisklus
Meilt ja mujalt
Noortenurk
Noored tunnistavad
Tunnistus
Lastetoost meil ja mujal
Lastelaegas
Nõuandenurk
Koduteel 100
Pildikesi kogudustest
Misjon ja heategevus
Misjon
Kirikuelu
Aastakonverents
Kirikuaasta
Usupühad
Kultuurikommentaar
Intervjuu
Meie inimesed
Arvustusi
Naiste ühenduses
Hingehoid
Elust enesest
Piibel
Metodismist
Orelifondis
Reisikiri
Raamatu- ja plaadisoovitus
Kristlane naerab ja nuputab
Kirjakast
Ajalugu
EMK 100
Reformatsioon 500
Retronurk
Õnnesoovid
Luulenurk
In memoriam
Teated
 
rubriik: Piibel

3/2016 - Koguduse tähendus
Anne Saluraid
Sõnaseletus
Kristlaseks olemise juurde kuulub kindlasti igapühapäevane kirikuskäik, ja neid, kes seda ei praktiseeri, õhutatakse üleskutsega heebrea kirjas: „Ärgem jätkem unarusse oma koguduse kooskäimist, nõnda nagu mõnel on kombeks, vaid julgustagem selleks üksteist – ja seda enam, mida rohkem te näete seda päeva lähenevat.“ (Hb 10:25.)  Loe edasi...

1/2015 - Vaikne ndal Johannese evangeeliumi jrgi
Andres Kapp
Kuidas hoomata vaikse ndala sgavust kulgemisel Issanda Jeesuse Kristuse rmurohke lestusmise kulminatsioonini? Kindlasti aitab meid svenemine kunagisi sndmusi kirjeldavatesse evangeeliumi kirjakohtadesse! EMK kalendri piiblilugemise lektsionaarium jlgib pha ndala kulgemist Johannese evangeeliumi jrgi. Usun, et phakirja lugemine puudutab meid igaht just kige vajalikumal moel.  Loe edasi...

1/2014 - Kes on inglid?
Egle Hollman
Oli aeg, kus ingleid ei eksisteerinud ning olid ksnes Isa, Poeg ja Pha Vaim. Jumal l?i inglid kui kskjalad ja kaastlised, kelle p?hiline lesanne on maailmas tide viia Tema korraldusi.   Loe edasi...

4/2011 - Mida võime õppida kümnest käsust?
Toomas Pajusoo
Kümnes käsk
Erinevates kiriklikes traditsioonides on kümnenda käsu lähtepunkt erinev. Juudid, reformeeritud ja kreeka-katoliku kirik aktsepteerivad kümnenda käsuna Teise Moosese raamatu kirjakohta 20:17, mis algab sõnadega: ?Sa ei tohi himustada ??, kus rõhuasetus on ligimese varal. Täielik tekst oleks: ?Sa ei tohi himustada oma ligimese koda! Sa ei tohi himustada oma ligimese naist, sulast ega teenijat, härga ega eeslit ega midagi, mis su ligimese päralt on!? Metodisti kirik lähtub nagu teisedki vabakirikud samast kirjakohast.   Loe edasi...

3/2011 - Üheksas käsk
Toomas Pajusoo
Mida võime õppida kümnest käsust?
Sa ei tohi tunnistada oma ligimese vastu valetunnistajana! 2Ms 20:16; 5Ms 5:20  Loe edasi...

3/2011 - Mõtteid üheksanda käsu kohta
Anne Saluraid
Käsk ?Sa ei tohi tunnistada oma ligimese vastu valetunnistajana? kuulub üheksandana käskude kogumikku, mida nimetatakse ka Jumala kümneks sõnaks (deka logos). Need käsud on loomult apodiktilised, teisisõnu niisugused, millele ei vaielda vastu ega ole need ka vaidlusobjektiks. Käsud on Jumala öeldud sõnad, mida tuleb täita. Põhjus on selles, et kümnes käsus peegeldub Jumala enda olemus. Nii võiks öelda, et käsk valet mitte tunnistada annab teada, et Jumalale on omane tunnistada tõtt. Näiteks ?Su õigus on õigus igavesti ja su Seadus on tõde? (L 119:142) või Messia kohta öeldu: ?Tõeõpetus oli tal suus ja pettust ei leitud ta huulilt? (Ml 2:6), ehk Jeesuse sõnad: ?Kui te armastate mind, siis pidage minu käske! Ja ma palun Isa ja ta annab teile teise Lohutaja, ..., Tõe Vaimu? (Jh 14:15?17, jt).   Loe edasi...

2/2011 - Kaheksas käsk
Toomas Pajusoo
Mida võime õppida kümnest käsust?
Kaheksas käsk ütleb: ?Sa ei tohi varastada!? (2Ms 20:15) Seda käsku korratakse ka Viiendas Moosese raamatus (5:19). Nimetatud käsu fookuses on inimese omandi austamine. Et üleskutse loobuda varastamisest on igati ajakohane veel 21. sajandil, tahan keskenduda suhtumisele teise inimese omandisse, ükskõik milline see ka pole.  Loe edasi...

2/2011 - Mõtteid kaheksanda käsu kohta
Allan Ventsel
Me ei saa vaadata ühte käsku kümnest kui eraldiseisvat asja, vaid peame selle tähenduse ja olemuse mõistmiseks asetama kogu käsuõpetuse ja sealt edasi kogu Jumala Sõna konteksti.   Loe edasi...

1/2011 - Seitsmes käsk
Toomas Pajusoo
Mida võime õppida kümnest käsust?
Sa ei tohi abielu rikkuda! (2Ms 20:14) Nagu kõiki muidki, korratakse ka seda käsku Viiendas Moosese raamatus (5:18). Seitsmenda käsu eesmärk on kaitsta Jumala seatud püha abielu suhteid. Kristlane peaks aga suhtuma austusega mitte ainult abiellu, vaid ka vastassugupoolde.   Loe edasi...

1/2011 - Mõtteid seitsmenda käsu kohta
Ants Saluraid
Kümme käsku
Käske sa tead: ära tapa, ära riku abielu, ära varasta, ära anna valetunnistust, ära peta, austa oma isa ja ema! (Mk 10:19)  Loe edasi...

4/2010 - Mida võime õppida kümnest käsust?
Toomas Pajusoo
Viies ja kuues käsk
Sa pead oma isa ja ema austama, et su elupäevi pikendataks sellel maal, mille Issand, su Jumal, sulle annab! (2Ms 20:12) Sa ei tohi tappa! (2Ms 5:17)   Loe edasi...

4/2010 - Mõtteid kuuenda käsu kohta
Raivo Nikiforov
Minu arutelu kuuenda käsu üle on pigem sissejuhatus selle teemaga haakuvatesse eetilistesse küsimustesse, nagu näiteks abort, eutanaasia, enesetapp, surmanuhtlus, sõjaline sekkumine ja vägivald.  Loe edasi...

3/2010 - Mida võime õppida kümnest käsust?
Toomas Pajusoo
Kolmas ja neljas käsk
Sa ei tohi Issanda, oma Jumala nime asjata suhu võtta, sest Issand ei jäta seda nuhtlemata, kes tema nime asjata suhu võtab! (2Ms 20:7) Pea meeles, et sa pead hingamispäeva pühitsema! Kuus päeva tee tööd ja toimeta kõiki oma talitusi, aga seitsmes päev on Issanda, sinu Jumala hingamispäev. Siis sa ei tohi toimetada ühtegi talitust, ei sa ise ega su poeg ja tütar, ega su sulane ja teenija, ega su veoloom ega võõras, kes su väravais on! Sest kuue päevaga tegi Issand taeva ja maa, mere ja kõik, mis neis on, ja ta hingas seitsmendal päeval: seepärast Issand õnnistas hingamispäeva ja pühitses selle. (2Ms 20:8-11)   Loe edasi...

3/2010 - Mõtteid kolmanda käsu kohta
Inna Välja  Loe edasi...

2/2010 - Mida võime õppida kümnest käsust? Teine käsk
Toomas Pajusoo
Sa ei tohi enesele teha kuju ega mingisugust pilti sellest, mis on ülal taevas, ega sellest, mis on all maa peal, ega sellest, mis on maa all vees! Sa ei tohi neid kummardada ega neid teenida, sest mina, Issand, sinu Jumal, olen püha vihaga Jumal, kes vanemate süü nuhtleb laste kätte kolmanda ja neljanda põlveni neile, kes mind vihkavad, aga kes heldust osutab tuhandeile neile, kes mind armastavad ja mu käske peavad! (2Ms 20:4?6)  Loe edasi...

2/2010 - Mõtteid teise käsu kohta
Andres Kapp
Kümmet käsku peavad moraali aluseks kolm monoteistlikku maailmausundit. Judaismi pühakirjas, mida kristlased nimetavad Vanaks Testamendiks, on käsud tervenisti üles tähendatud Teises ja Viiendas Moosese raamatus. Võime seega väita, et judaistid ja kristlased loevad neid ühesuguses sõnastuses. Islami prohvet Muhammad, kelle kuulutused on üles tähendatud moslemite pühas raamatus Koraanis, parafraseerib kümmet käsku mitmel pool. Koraani 17. suuras ehk peatükis, mis kannab nime ?Ööteekond?, on 22. salmis kirjutatud: ?Ära aseta Jumala kõrvale teisi jumalusi, inimesed halvustavad sind ja Jumal hülgab su.?   Loe edasi...

1/2010 - Mida võime õppida kümnest käsust?
Toomas Pajusoo
Alustame sarjaga Piibli kümnest käsust ehk dekaloogist, mida võib õigusega nimetada inimkonna õigussüsteemi alustalaks. Kümnes käsus on väljenduse leidnud kõik kõlblusnormid, mida inimene normaalseks eluks vajab. Eetika valdkonnas pole viimasel neljal tuhandel aastal suudetud midagi universaalsemat välja mõelda. Kümme käsku ei ole iganenud, vaid igavesed seadused.   Loe edasi...

1/2010 - Mõtteid esimese käsu kohta
Andrus Kask  Loe edasi...

4/2009 - ANDKE TEIE NEILE SÜÜA
Meeli Tankler
Piiblitund EMK aastakonverentsil 13. juunil 2009
Kui Jeesus sai sellest kuulda, eemaldus ta sealt paadiga tühja paika, et olla omaette. Ja kui rahvahulgad sellest kuulsid, järgnesid nad talle jalgsi linnadest. Ja kui Jeesus astus paadist välja ja nägi suurt rahvahulka, läks ta meel haledaks ning ta tervendas nende haiged. Õhtu jõudes aga astusid Jeesuse jüngrid ta juurde ja ütlesid: ?Paik on üksildane ja aeg juba hiline, lase nüüd rahvahulgad ära minna, et nad läheksid küladesse endale süüa otsima!?   Loe edasi...

2/2009 - Markuse evangeeliumi kitsas tee
Anne Saluraid
Lapsena koos vanematega kirikupingis istudes kuulsin tihti öeldavat, et Jeesuse järel käimine on käimine kitsal teel. Et kasvasin Nõukogude võimu ajal, mil uskumine Jumalasse oli ühiskonnas taunitav, tegin sellest järelduse, et isiklik otsus usu poolt tähendabki astumist kitsale teele ? vastandumist ühiskonnale ja sellest eraldumist, kuna paljudele asjadele tuli öelda ?ei?. Seetõttu paistis kristlase kitsas tee mulle ja mitmele teisele noorele eriti ahtana. Aastakümneid hiljem teoloogiat tudeerides leidsin üllatuseks, et Markuse lugejaskond seisis omal ajal üsnagi sarnase olukorra ees. Elu tagakiusamiste ja surve all Jeesusesse uskumise pärast tundus liialt kitsa teena, et sellel end hästi tunda.   Loe edasi...

4/2008 - Jõuluevangeelium ? rõõmusõnum kõigile
Anne Saluraid
Jõulujumalateenistustel on tavaks lugeda evangeeliumi Luuka järgi (kr kata Markon), sest tema on evangelistidest ainus, kes on pööranud üsna palju tähelepanu Jeesuse sünniga seotud muudele sündmustele. Kuid nagu Luukas ise ütleb, on kõigel, mida ta kirja paneb, põhjus ja eesmärk. Nii ei piirdu evangeeliumi sõnum rõõmuhüüatusega ?Päästja on sündinud!?, vaid avab Luuka sügava mõistmise Jeesuse isikust, tegevusest ja lunastusest.   Loe edasi...

2/2008 - Mõnda kasulikku Piibli uurimise kohta
Anne Saluraid
Kunagi varem pole maailmas olnud olukorda, kus pea iga inimene oskab lugeda ja kus Jumala Sõna tõlgitakse üha enamatesse keeltesse. Nii on iga inimese käeulatuses võimalus ? mitte kohustus! ? lugeda ja uurida Pühakirja.   Loe edasi...

4/2006 - Me oleme maa sool
Taavi Hollman
Piibliselts 15
EMK superintendendi Taavi Hollmani tervitusest Eesti Piibliseltsi taasavamise 15. aastapäeval Viljandis 10. novembril 2006.  Loe edasi...

2/2006 - Mida nelipüha meile andis?
Inna Välja
Nelipühast mõtleme sageli eelkõige kui kristliku kiriku sünnipäevast. Kuid see päev ei ole ainult ajalooline tähtpäev, mida igal aastal meenutada.  Loe edasi...

1/2000 - Prohvet, kes riidleb Jumalaga - HABAKUK
Margit Sepp
Väikesed prohvetiraamatud
Millised prohvetiraamatud on väikesed ja miks neid nii kutsutakse? Vanas Testamendis on 16 prohvetiraamatut, mis jagunevadki suurteks ja väikesteks. Suuri on neli - Jesaja, Jeremija, Hesekieli ja Taanieli raamat (Heebrea kaanon jaotab Vana Testamendi kolmeks - toora, kirjutised ja prohvetiraamatud - ning selle alusel peetakse Taanieli raamatut kirjutiseks). Ülejäänud 12 liigitatakse väikesteks ja seda eeskätt mahu tõttu. Väikesed on niisiis Hoosea, Joeli, Aamose, Obadja, Joona, Miika, Nahumi, Habakuki, Sefanja, Haggai, Sakarja ja Malaki raamat. Jesaja või Jeremija raamatuga võrreldes on need 12 tõepoolest lühikesed, mis aga ei tähenda, et nad oleksid vähemtähtsad või teisejärgulised. Nende sõnum on sama kaalukas kui suurte prohvetiraamatute oma.  Loe edasi...